ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សិរិកិតិ៍"

Jump to navigation Jump to search
vector version available (GlobalReplace v0.6.5)
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័ត កំណែប្រែពីកម្មវិធីAndroid
(vector version available (GlobalReplace v0.6.5))
* [[File:Order of Ramkeerati (Thailand) ribbon.png|80px]] គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសរាមកីរតិ កាយរិទ្ធសតុតីថ្នាក់វិសេស
* [[File:Freeman Safeguarding Medal - Class 1 (Thailand).png|80px]] មេដាយពិទ័ក្សសេរីជន ថ្នាក់ទី ១
* [[File:Dushdi Mala - Civilian (Thailand).pngsvg|80px]] មេដាយតុស្តិំមាលា ម្ជុលសិល្បៈវិទ្យា
* [[File:Border Service Medal (Thailand) ribbon.png|80px]] មេដាយរាជការជាយដែន
* [[File:King Rama IX Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px]] មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៩ ថ្នាក់ទី ១ (ភ.ប.រ.១)
១០៨

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ