ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អព្ភន្ត្រីបជា"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័ត
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
 
{{Infobox royalty
| name = អព្ភន្ត្រីបជា<br>{{small|อัพภันตรีปชา}}
| title = ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនៃប្រទេសសៀម
| image =Princess Abbhantripraja.jpg
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ