ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ចុល្លាង្ករណ៍"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
{{Infobox royalty
[[File:Chulalongkorn LoC.jpg|thumb|right|200px|ចុល្លាង្ករណ៍]]
|name = ចុល្លាង្ករណ៍<br>{{small|จุฬาลงกรณ์}}
|title = King Rama V
|succession = [[King of Siam]]
|image = Chulalongkorn_LoC.jpg
|image_size =
|reign = 1 October 1868 – 23 October 1910
| cor-type = [[Coronation of the Thai monarch|Coronation]]
|coronation = 11 November 1868 (1st)<br>16 November 1873 (2nd)
|regent = ''[[Si Suriyawongse]] (1868–1873)<br>[[Saovabha Phongsri]] (1897)<br>[[Vajiravudh]] (1907)''
|reg-type = [[Regent of Thailand|Regent]]
|predecessor = [[Mongkut]] <small>(Rama IV)</small>
|successor = [[Vajiravudh]] <small>(Rama VI)</small>
|regent1 = [[Wichaichan|Bowon Wichaichan]] (1868–1885)
|reg-type1 = [[Front Palace|Vice King]]
|spouse = [[Sunanda Kumariratana]]<br>[[Sukumalmarsri]]<br>[[Savang Vadhana]]<br>[[Saovabha Phongsri]]<br> and 32 other consorts and concubines (116 in total)
|issue = [[List of children of Chulalongkorn|33 sons and 44 daughters]]
| issue-link = #Family
| issue-pipe = Detail
|house = [[Chakri Dynasty]]
|styles =
|father = [[Mongkut]] {{small|(Rama IV)}}
|mother = [[Debsirindra]]
|birth_date = {{birth date|1853|9|20|df=y}}
|birth_place = [[Grand Palace]], [[Bangkok]], [[Siam]]
|death_date = {{death date and age|1910|10|23|1853|9|20|df=y}}
|death_place = [[Amphorn Sathan Residential Hall]]<br> [[Dusit Palace]], [[Bangkok]], [[Siam]]
|religion = [[Buddhism]]
|signature = Signature of Chulalongkorn.svg
}}
'''ចុល្លាង្ករណ៍''' ({{lang-th|จุฬาลงกรณ์}} ២០ ខែកញ្ញា ១៨៥៣ - ២៣ ខែតុលា ១៩១០) គឺជា ក្សត្រទី៥ របស់សៀមនៅក្រោមផ្ទះរបស់ចក្រី​ពីគ.ស. ១៨៦៨ ដល់ គ.ស. ១៩១០
 
 
== តំណ​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ ==
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ