ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "មង្កុដ"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
{{Infobox royalty
|name = មង្កុដ<br>{{small|มงกุฎ}}
|title = King Rama IV
|succession = [[King of Siam]]
|image = Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg
|image_size =
|reign = 2 April 1851{{spaced ndash}}1 October 1868
| cor-type = [[Coronation of the Thai monarch|Coronation]]
|coronation = 15 May 1851
|othertitles =
|predecessor = [[Nangklao]] <small>(Rama III)</small>
|successor = [[Chulalongkorn]] <small>(Rama V)</small>
| regent = [[Pinklao]]
| reg-type = [[Front Palace|Viceroy]]
|house = [[Chakri Dynasty]]
|spouse = Queen [[Somanass Waddhanawathy]] (1851)<br />Queen [[Debsirindra]] (1851–1861)<br />Princess [[Pannarai]] (1861–1868)
|issue = [[List of children of Mongkut|82 sons and daughters]]
| issue-link = #Family
| issue-pipe = Detail
|styles =
|father = [[Buddha Loetla Nabhalai]] {{small|(Rama II)}}
|mother = [[Sri Suriyendra]]
|birth_date = {{birth date|1804|10|18|df=y}}
|birth_place = [[Phra Racha Wang Derm|Thonburi Palace]], [[Bangkok Yai District|Bangkok Yai]], [[Bangkok]], [[Siam]]
|death_date = {{death date and age|1868|10|1|1804|10|18|df=y}}
|death_place = [[Grand Palace]], [[Phra Nakhon District|Phra Nakhon]], [[Bangkok]], [[Siam]]
| signature = King Mongkut (Rama IV) of Siam Signature (English).svg
| religion = [[Buddhism]]
|}}
[[File:Rama4 portrait (cropped).jpg|thumb|right|200px|មង្កុដ]]
'''មង្កុដ''' ({{lang-th|มงกุฎ}} ១៨ ខែតុលា ១៨០៤ - ១ ខែតុលា ១៨៦៨) គឺជា ក្សត្រទី៤ របស់សៀមនៅក្រោមផ្ទះរបស់ចក្រី​ពីគ.ស. ១៨៥១ ដល់ គ.ស. ១៨៦៨
 
 
== តំណ​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ ==
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ