ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សុន័ទ្នាកុមារីរ័តន៍"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
{{Infobox royalty
| name = សុន័ទ្នាកុមារីរ័តន៍<br>สุนันทากุมารีรัตน์<br>Sunandha Kumariratana
| title = [[បញ្ជីនៃស្នំថៃ|អគ្គមហេសីព្រះមហាក្សត្រិយានីនៃប្រទេសសៀម]]
| image = Queen Sunandha of Siam.jpg
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ