ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទាយស្រះ"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
 
{{Infobox royalty
|name =ទាយស្រះ<br>ท้ายสระ
|title = King of Ayutthaya
|image =
|caption =
|succession =[[King of Siam]]
|reign = 1709–1733
|coronation =
|othertitles =
|full name =
|predecessor =[[Suriyenthrathibodi]]
|successor =[[Borommakot]]
|heir =
|spouse = Princess Rachanurak
|issue = 9 sons and daughters
|house = [[List of monarchs of Thailand#Ban Phlu Luang dynasty (1688–1767)|Ban Phlu Luang dynasty]]
|father = [[Suriyenthrathibodi|King Suriyenthrathibodi]]
|mother = Phanwasa
|styles =
|death_date = 1733
|death_place =[[Ayutthaya (city)|Ayutthaya]], [[Ayutthaya Kingdom]]
}}
'''ទាយស្រះ''' ({{lang-th|ท้ายสระ}} បាត់​បង់​ជីវិត​នៅ​ឆ្នាំ១៧៣៣) ជាព្រះមហាក្សត្រនៃអាណាចក្រអយុធ្យាចាប់ពីឆ្នាំ១៧០៩ ដល់ ១៧៣៣។
 
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ