ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "នារាយណ៍"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
 
{{Infobox royalty
[[File:Narai.JPG|thumb|right|200px|នារាយណ៍]]
|name = នារាយណ៍<br>นารายณ์
|title = King of Ayutthaya
|image =Narai.JPG
|image_size = 250px
|caption = Statue of Narai the Great, created in 1966, near [[Lopburi Province|Lopburi]] provincial hall
|succession =[[Monarchy of Thailand|King]] of [[Ayutthaya Kingdom|Ayutthaya]]
|reign =26 October 1656 &ndash; 11 July 1688
|coronation =
|othertitles =
|predecessor = [[Si Suthammaracha]]
|successor = [[Phetracha]]
|heir =
|queen = Suriyong Ratsami
|issue = [[Yothathep|Sudawadi, Princess Yothathep]]
|house = [[List of monarchs of Thailand#Prasat Thong Dynasty (1630–1688)|Prasat Thong Dynasty]]
|father = [[Prasat Thong]]
|mother = Sirithida<ref name="siri">M.L. Manich Jumsai (เขียน) ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน (แปล). ''สมเด็จพระนารายณ์ และโกษาปาน''. กรุงเทพฯ:คุรุสภาลาดพร้าว, 2531, หน้า 17 {{th icon}}</ref>
|styles =
|birth_date =16 February 1633
|death_date ={{Death date|1688|7|11|df=y}}<br/> (aged c. 58–59)
|death_place =
}}
 
'''នារាយណ៍''' ({{lang-th|สมเด็จพระนารายณ์มหาราช}} ១៦ ខែកុម្ភៈ ១៦៣៣ - ១១ ខែកក្កដា ១៦៨៨) ជាព្រះមហាក្សត្រនៃអាណាចក្រអយុធ្យាចាប់ពីឆ្នាំ១៦៥៦ ដល់ ១៦៨៨។
 
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ