ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ភាសាអ៊ីតាលី"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(ឯកសារយោង)
No edit summary
* {{cite book|last=Berloco|first=Fabrizio|year=2018|title=The Big Book of Italian Verbs: 900 Fully Conjugated Verbs in All Tenses. With IPA Transcription, 2nd Edition|publisher=Lengu|ISBN=978-8894034813|url=https://books.google.co.id/books?id=DYynDwAAQBAJ&pg=PA3#v=onepage&q&f=false|ref=berloco2018|isbn=|location=|pages=}}
* {{cite book|last=Palermo|first=Massimo|year=2015|title=Linguistica italiana|publisher=Il Mulino|ISBN=978-8815258847|ref=palermo2015|isbn=|location=|pages=}}
{{Commonscat|Italy=}}{{Commons|Italian=}}{{ភាសាជាផ្លូវការប្រើនៅអសប}}
 
{{ខ្លី}}
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ