ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សម្ភាសន៍"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(wikidata interwiki)
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
 
 
'''ការសំម្ភាសន៍''' គឺជាការសន្ននារវាងមនុស្សចាប់ពីពីរនាកើឡើងទៅគឺជាការសន្ទនារវាងមនុស្សចាប់ពីពីរនាក់ឡើងទៅ(ការធ្វើសម្ភាសន៍ និង អ្នកធ្វើសម្ភាសន៍) នៅពេលអ្នកធ្វើ សម្ភាសន៍ ជាមួយនិង សួរ[[សំនួរ]]ដែលអាចទទួលបាន[[ពត៌មាន]]ពី
ការសម្ភាសន៍។
[[ឯកសារ:Wazzo888.jpg|thumb|right|200px|ការសម្ភាសន៍។]]
“អត្ថន័យ” សម្ភាសន៍ស្វែងរកល្ខណៈស្រាវជ្រាវ ទៅពិពណ៌នា និងគ្មានន័យ គោលរឿងសំខាន់ក្នុង ជីវិតលោកនៃរឿង។
កិច្ចការសំខាន់ក្នុងកំពុងសម្ភាសន៍ គឺដោយយល់មានន័យ អំពីអ្នកដែលបានសម្ភាសន៍ចង់និយាយ។ (Kvale,1996)
 
==ទ្រង់ទ្រាយនៃការស្រាយជ្រាយលក្ខណៈការសំភាសន៏==
* ការសំភាសន៏គឺបានបំពេញដោយសំអាងទៅលើអ្នកសំភាសន៏នៅអ្វីដែលអ្នកត្រូវគេសំភាសន៏និយាយ
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ