ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "Module:Transclusion count"

Jump to navigation Jump to search
បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ local p = {} function p.fetch(frame) local template = nil local return_value = nil -- Use demo parameter if it exi...
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ local p = {} function p.fetch(frame) local template = nil local return_value = nil -- Use demo parameter if it exi...)
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត Advanced mobile edit
(គ្មានភាពខុសគ្នា)
៤០៤៣

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ