ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:ក្សត្រថៃ"

Jump to navigation Jump to search
{{Navbox | name = ក្សត្រថៃ | title = ព្រះមហាក្សត្រថៃ | state = collapsed | listclass = hlist | titlestyle = border:1px; background: #F0DC82 | basestyle = border:2px solid #F0DC82; background:white; color:black; | group1 = រាជអាណចក្រសុខោទ័យ<br />{{small|(១២៣៨–១៤៣៨)}} | list1 = {{Navbox|child | groupstyle = font-weight: normal; width:11em; | liststyle = width:auto; | basestyle = border:2px solid #F0DC82; background:white; color:black; | group1 = រាជវង្សព្រះរោង
({{Navbox | name = ក្សត្រថៃ | title = ព្រះមហាក្សត្រថៃ | state = collapsed | listclass = hlist | titlestyle = border:1px; background: #F0DC82 | basestyle = border:2px solid #F0DC82; background:white; color:black; | group1 = រាជអាណចក្រសុខោទ័យ<br />{{small|(១២៣៨–១៤៣៨)}} | list1 = {{Navbox|child | groupstyle = font-weight: normal; width:11em; | liststyle = width:auto; | basestyle = border:2px solid #F0DC82; background:white; color:black; | group1 = រាជវង្សព្រះរោង)
 
{{Navbox
| name = ក្សត្រថៃ
| title = [[ព្រះមហាក្ឝត្រីយ៍ទៃយបញ្ជីព្រះមហាក្សត្រថៃ|ព្រះមហាក្សត្រថៃ]]
| state = collapsed
| listclass = hlist
| list1 =
*[[ឧទង]]
*[[រាមេឝ្វរព្រះ​ចៅ (អយុធ្យា)រាមេសូរ|រាមេឝ្វរ]]
*[[រាមរាជាធិរាជ]]
| group2 = រាជវង្សសុវណ៌ភូមិ
| list2 =
*[[ឃុនទ្រង់ព្រះឥន្ទ|បរមរាជាធិរាជទី១]]
*[[ទងចន្ទ្រ]]
*[[ឥន្ទរាជា (អយុធ្យា)|ឥន្ទរាជា]]
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ