ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "រាជលញ្ឆករនៃកម្ពុជា"

Jump to navigation Jump to search
រ៉ូបូ៖ ជួសជុលការបញ្ជួនបន្តទ្វេដងទៅ អ្នកប្រើប្រាស់:ព្រះរាជសិង្ហាកម្ពុជា
(Pichnat Thong បានប្ដូរទីតាំង ទំព័រ រាជលញ្ឆករនៃកម្ពុជា ទៅ ព្រះលញ្ឆករនៃកម្ពុជា)
ស្លាក: ការបញ្ជូនបន្តថ្មី
 
(រ៉ូបូ៖ ជួសជុលការបញ្ជួនបន្តទ្វេដងទៅ អ្នកប្រើប្រាស់:ព្រះរាជសិង្ហាកម្ពុជា)
ស្លាក: ការផ្លាស់ប្ដូរទំព័រគោលដៅបញ្ជូនបន្ត
#បញ្ជូនបន្ត [[ព្រះលញ្ឆករនៃកម្ពុជាអ្នកប្រើប្រាស់:ព្រះរាជសិង្ហាកម្ពុជា]]
៥២០២

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ