ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:សុំធ្វើជាអភិបាល"

Jump to navigation Jump to search
*'''Not yet''' your account is still too new. Maybe wait for two or three months and then apply. (google translate: គណនីរបស់អ្នកនៅថ្មីពេក។ ប្រហែលជាត្រូវរង់ចាំពីរឬបីខែហើយបន្ទាប់មកដាក់ពាក្យ។). --[[អ្នកប្រើប្រាស់:SHB2000|SHB2000]] ([[ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:SHB2000|ការពិភាក្សា]]) ម៉ោង២២:៥៣ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)
::@[[អ្នកប្រើប្រាស់:SHB2000|SHB2000]]: Thanks for your suggestion.--[[អ្នកប្រើប្រាស់:Trezoo|Trezoo]] ([[ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Trezoo|ការពិភាក្សា]]) ម៉ោង០៧:៣៩ ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)
:::But in saying that, keep up the good work though, but just an FYI so you'd have more experience here. (they say the more the better). [[អ្នកប្រើប្រាស់:SHB2000|SHB2000]] ([[ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:SHB2000|ការពិភាក្សា]]) ម៉ោង០៩:១០ ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)
 
==សំណើផ្ដល់ជូនរួចរាល់==

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ