ជំនួយ:ការប្តូរទីតាំងទំព័រ៖ ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានា

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
== ការបង្ហាញពីការប្តូរទីតាំងទំព័រ ==
 
បន្ទាប់ពីអ្នកបានចុចរក្សាទុកពេលអ្នកដាក់កូដសំរាប់ទីតាំង នៅក្នុងរបារកម្មវិធីរាវរករបស់អ្នកនឹងបង្ហាញ '''&redirect=no''' នៅខាងចុងនៃ URL។ សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម។ខាងក្រោមជារូបភាពបង្ហាញពីការប្តូរទីតាំងទំព័រតាមរយៈកូដ <nowiki>#REDIRECT [[បាសាទព្រះវិហារ]]</nowiki>។
 
[[រូបភាព:ការប្តូរទីតាំងទំព័រ.png]]
 
៩៤៧៥

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ