ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "បំលែងឡាប្លាស"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
| <math>a f(t) + b g(t) \ </math>
| <math>a F(s) + b G(s) \ </math>
| អាចទទួលបានដោយប្រើក្បូនគោលនៃអាំងតេក្រាល
| អាចទទួលបានដោយប្រើក្បូនគោននៃអាំងតេក្រាល
|-
! លីនែអ៊ែរ
| <math> f'(t) \ </math>
| <math> s F(s) - f(0^-) \ </math>
| ទទួលបានដោយប្រើ[[អាំងតេក្រាកដោយផ្នែកអាំងតេក្រាលដោយផ្នែក]]
|-
! ដេរីវេ
៩៤៦៩

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ