ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "បំលែងឡាប្លាស"

Jump to navigation Jump to search
{| class="wikitable"
|+ '''តារាងលក្ខណៈនៃបំលែងឡាប្លាស'''
​​ !
! អនុគមន៍
! បំលែងឡាប្លាសនៃអនុគមន៍
| <math>f(t) \,</math> ជាអនុគមន៍ខួបដែលមានខួប T ដែល<math>f(t) = f(t + T), \; \forall t\ge 0</math>
|}
 
* '''ទ្រឹស្តីបទតំលៃដើម''':
: <math>f(0^+)=\lim_{s\to \infty}{sF(s)}</math>
 
* '''ទ្រឹស្តីបទតំលៃចុងបំផុត''':
: <math>f(\infty)=\lim_{s\to 0}{sF(s)}</math>,ប្រសិនបើគ្រប់ប៉ូលនៃ <math> sF(s) </math> គឺស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ដៃខាងធ្វេង។
 
[[Category:សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល]]
៩៤៦៩

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ