ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "បំលែងឡាប្លាស"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
{| class="wikitable"
|+ '''តារាងលក្ខណៈនៃបំលែងឡាប្លាស'''
!
​​ !
! អនុគមន៍
! បំលែងឡាប្លាសនៃអនុគមន៍
! សំគាល់​​​​​​​
|-
! លីនែអ៊ែរ
!
| <math>a f(t) + b g(t) \ </math>
| <math>a F(s) + b G(s) \ </math>
| អាចទទួលបានដោយប្រើក្បូនគោលនៃអាំងតេក្រាល
|-
! ឌីផេរ៉ង់ស្យែលប្រេកង់
! លីនែអ៊ែរ
| <math> t f(t) \ </math>
| <math> -F'(s) \ </math>
| ទំរង់ទូទៅ
|-
! ដេរីវេ
! ឌីផេរ៉ង់ស្យែលប្រេកង់
| <math> f'(t) \ </math>
| <math> s F(s) - f(0^-) \ </math>
| ទទួលបានដោយប្រើ[[អាំងតេក្រាលដោយផ្នែក]]
|-
! ដេរីវេទី២
! ដេរីវេ
| <math> f''(t) \ </math>
| <math> s^2 F(s) - s f(0^-) - f'(0^-) \ </math>
|
|-
! អាំងតេក្រាលប្រេកង់
! ដេរីវេទី២
| <math> \frac{f(t)}{t} \ </math>
| <math> \int_s^\infty F(\sigma)\, d\sigma \ </math>
|
|-
! អាំងតេក្រាល
! អាំងតេក្រាលប្រេកង់
| <math> \int_0^t f(\tau)\, d\tau = u(t) * f(t)</math>
| <math> {1 \over s} F(s) </math>
| <math> u(t) \,</math> ជាអនុគមន៍កាំជណ្តើរ Heaviside (Heaviside step function)។
|-
! Scaling
! អាំងតេក្រាល
| <math> f(at) \ </math>
| <math> {1 \over |a|} F \left ( {s \over a} \right )</math>
|
|-
! Scaling
| <math> e^{at} f(t) \ </math>
| <math> F(s - a) \ </math>
៩៤៦៩

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ