ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ចក្រភព រ៉ូម"

Jump to navigation Jump to search
បានប្តូរទីតាំង ចក្រភពរ៉ូម ទៅ ចក្រភព​រ៉ូម: បំបែក​​ចេញពី​គ្នា​ដោយ​សន្លោះមិនឃើញ ដើម្បី​ង
(ដាក់បន្ថែមយ៉ាងរហ័សនូវចំនាត់ថ្នាក់ក្រុម "ចក្រភពអតីតកាល" (ដោយប្រើ HotCat))
(បានប្តូរទីតាំង ចក្រភពរ៉ូម ទៅ ចក្រភព​រ៉ូម: បំបែក​​ចេញពី​គ្នា​ដោយ​សន្លោះមិនឃើញ ដើម្បី​ង)
៩០៩

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ