ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ISO 3166-1"

Jump to navigation Jump to search
(បញ្ជីឈ្មោះប្រទេសផ្សេងៗ ISO 3166-1)
 
* KO [[កូសូវ៉ូ]]
 
 
[[en:ISO 3166-1]]
[[af:ISO 3166-1]]
[[ar:أيزو 3166-1]]
[[ca:ISO 3166-1]]
[[cs:ISO 3166-1]]
[[nycsb:ISO 3166-1]]
[[tum:ISO 3166-1]]
[[da:ISO 3166-1]]
[[de:ISO-3166-1-Kodierliste]]
[[el:ISO 3166-1]]
[[en:ISO 3166-1]]
[[es:ISO 3166-1]]
[[et:ISO 3166-1maakoodide loend]]
[[eu:ISO 3166-1]]
[[fi:Luettelo ISO 3166 -standardin lyhenteistä]]
[[fr:ISO 3166-1]]
[[fy:ISO 3166-1]]
[[gl:ISO 3166-1]]
[[kohu:ISO 3166-1]]
[[hy:ISO 3166-1]]
[[ig:ISO 3166-1]]
[[id:ISO 3166-1]]
[[tumig:ISO 3166-1]]
[[is:ISO 3166-1]]
[[it:ISO 3166-1]]
[[igja:ISO 3166-1]]
[[jv:ISO 3166-1]]
[[ka:ISO 3166-1]]
[[csb:ISO 3166-1]]
[[kk:ISO 3166-1]]
[[rwko:ISO 3166-1]]
[[lvksh:ISO 3166-1]]
[[lb:ISO 3166-1]]
[[li:ISO 3166-1]]
[[hulv:ISO 3166-1]]
[[nl:ISO 3166-1]]
[[nds-nl:ISO 3166-1]]
[[janl:ISO 3166-1]]
[[no:ISO 3166-1]]
[[psny:ISO 3166-1]]
[[pl:ISO 3166-1]]
[[csbps:ISO 3166-1]]
[[pt:ISO 3166-1]]
[[ksh:ISO 3166-1]]
[[ro:ISO 3166-1]]
[[roa-tara:ISO 3166-1]]
[[ru:ISO 3166-1]]
[[nlrw:ISO 3166-1]]
[[simple:ISO 3166-1]]
[[sk:ISO 3166-1]]
[[sr:ISO 3166-1]]
[[su:ISO 3166-1]]
[[roa-tara:ISO 3166-1]]
[[tt:ISO 3166-1]]
[[te:దేశాల జాబితా – ISO 3166-1 కోడ్]]
[[kshtg:ISO 3166-1]]
[[th:ISO 3166-1]]
[[ti:ISO 3166-1]]
[[tgtt:ISO 3166-1]]
[[uktum:ISO 3166-1]]
[[ug:ISO 3166-1]]
[[ttuk:ISO 3166-1]]
[[yo:ISO 3166-1]]
[[zh:ISO 3166-1]]
៧៣២

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ