ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "បញ្ជីរាយប្រទេស"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
|-
| Grenada
| [[ប្រទេស ហ្គែណាដា]]
|[[ទ្វីបអាហ្វ្រិក|អាហ្វ្រិក]]
|[[ទីក្រុងចចហ្គេ|ចចហ្គេ]]
| Guinea
|[[ប្រទេស ហ្គីនៀ]]
|[[ទ្វីបអាហ្វ្រិក|អាហ្វ្រិក]]
|
|[[ទីក្រុងកូណាគ្រី|កូណាគ្រី]]
|
|[[ភាសាបារាំង|បារាំង]]
|République de Guinée
|-
| Guinea-Bissau
|[[ប្រទេស ហ្គីនៀ-ប៊ីសូ]]
|[[ទ្វីបអាហ្វ្រិក|អាហ្វ្រិក]]
|
|[[ទីក្រុងប៊ីសាវ|ប៊ីសាវ]]
|
|[[ភាសាប៉ទុយហ្គាល់|ប៉ទុយហ្គាល់]]
|República da Guiné-Bissau
|-
| Guyana
|[[ប្រទេស ហ្គីយ៉ាណា]]
|[[ទ្វីបអាមេរិក|អាមេរិក]]
|
|[[ទីក្រុងចចថោន|ចចថោន]]
|
|[[ភាសាអង់គ្លេស|អង់គ្លេស]]​
|Co-operative Republic of Guyana
|-
| Haiti
| [[ប្រទេស ហៃទី]]
|[[ទ្វីបអាមេរិក|អាមេរិក]]
|
|[[ទីក្រុងផតអូព្រីន|ផតអូព្រីន]]
|
|[[ភាសាបារាំង|បារាំង]] [[ភាសាហៃទី|ហៃទី]]
|République d'Haïti
|-
| Honduras
| [[ប្រទេស ហុងឌុយរាស]]
|[[ទ្វីបអាមេរិក|អាមេរិក]]
|
|[[ទីក្រុងតេហ្គូស៊ីហ្គ៉ាល់ប៉ា|តេហ្គូស៊ីហ្គ៉ាល់ប៉ា]]
|
|[[ភាសាអេស្ប៉ាញ|អេស្ប៉ាញ]]
|República de Honduras
|-
| Hungary
| [[ប្រទេស ហុងគ្រី]]
|[[ទ្វីបអឺរ៉ុប|អឺរ៉ុប]]
|
|[[ទីក្រុងប៊ូដាបេស|ប៊ូដាបេស]]
|
|[[ភាសាហុងគ្រី|ហុងគ្រី]]
|Magyar Köztársaság
|-
| Iceland
៨១

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ