ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:Self"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានការពារ "Template:Self" [edit=sysop:move=sysop])
No edit summary
 
{{free media}}
<br />
{| style="margin:0.5em auto; width:7090%; background-color:#f0f0f0; border:2px solid #aaaaaa; padding:2px;"
| <center>'''''{{{author|I}}}, the copyright holder of this work,''' hereby publish{{#if: {{{author|}}}|es|}} it under the following license{{#if: {{{2|}}}|s|}}:''</center>
<center>''<!--
<center>''{{{{{1}}}}} {{#if: {{{2|}}} |{{{{{2}}}}}}} {{#if: {{{3|}}} |{{{{{3}}}}}}} {{#if: {{{4|}}} |{{{{{4}}}}}}} {{#if: {{{5|}}} |{{{{{5}}}}}}} {{#if: {{{6|}}} |{{{{{6}}}}}}}</center> {{#if: {{{2|}}}|<center>{{lang|en|''You may select the license of your choice.''}}</center>|}}
//-->{{{{{1}}}|date={{{date|}}}|migration={{Self/migration|migration={{{migration|}}}|1={{{1|}}}|2={{{2|}}}|3={{{3|}}}|4={{{4|}}}|5={{{5|}}}|6={{{6|}}}}} }} <!--
//-->{{#if: {{{2|}}} |{{ {{{2}}}|date={{{date|}}}|migration={{Self/migration|migration={{{migration|}}}|1={{{1|}}}|2={{{2|}}}|3={{{3|}}}|4={{{4|}}}|5={{{5|}}}|6={{{6|}}}}} }} }} <!--
//-->{{#if: {{{3|}}} |{{ {{{3}}}|date={{{date|}}}|migration={{Self/migration|migration={{{migration|}}}|1={{{1|}}}|2={{{2|}}}|3={{{3|}}}|4={{{4|}}}|5={{{5|}}}|6={{{6|}}}}} }} }} <!--
//-->{{#if: {{{4|}}} |{{ {{{4}}}|date={{{date|}}}|migration={{Self/migration|migration={{{migration|}}}|1={{{1|}}}|2={{{2|}}}|3={{{3|}}}|4={{{4|}}}|5={{{5|}}}|6={{{6|}}}}} }} }} <!--
//-->{{#if: {{{5|}}} |{{ {{{5}}}|date={{{date|}}}|migration={{Self/migration|migration={{{migration|}}}|1={{{1|}}}|2={{{2|}}}|3={{{3|}}}|4={{{4|}}}|5={{{5|}}}|6={{{6|}}}}} }} }} <!--
//-->{{#if: {{{6|}}} |{{ {{{6}}}|date={{{date|}}}|migration={{Self/migration|migration={{{migration|}}}|1={{{1|}}}|2={{{2|}}}|3={{{3|}}}|4={{{4|}}}|5={{{5|}}}|6={{{6|}}}}} }} }}</center> <!--
//-->{{#if: {{{2|}}}|<center>{{lang|en|''You may select the license of your choice.''}}</center>|}}
|}<includeonly>[[Category:Self-published work|{{PAGENAME}}]]</includeonly><noinclude>
{{pp-template|small=yes doc}}
</noinclude>

បញ្ជីណែនាំ