ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អ្នកប្រើប្រាស់:រ៉ាចើ"

Jump to navigation Jump to search
Language templates (again)
(ភាសា)
(Language templates (again))
{{Babel|en|km-1|vi-0|es-0|ja-0|tlh-0|1337-2|pig-3}}
ខ្ញុំ​ឈ្មោះ​រ៉ាចើ ហើយ​នឹង​ខ្ញុំ​បាន​ចាប់​ផ្តើម​រៀន​ភាសា​ខ្មែរ​នោ​ក្នុង​ខែ​៧​/​ខែ​៨​ឆ្នាំ២០០៦។ ខ្ញុម​ចង់ជួយ​វីគីភីឌា​(វិគិពេទិយា?)​ខ្មែរ។
១០៨

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ