ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:See also"

Jump to navigation Jump to search
remove terminal punctuation -- this does not form a grammatical sentence and the use of a full stop is simply incorrect
(បញ្ជូនបន្តទៅ ទំព័រគំរូ:មើលផងដែរ)
 
imported>Bkonrad
(remove terminal punctuation -- this does not form a grammatical sentence and the use of a full stop is simply incorrect)
{{rellink|extraclasses=boilerplate seealso|{{{altphrase|See also}}}: {{#if:{{{1<includeonly>|</includeonly>}}} |<!--then:-->[[:{{{1}}}{{#if:{{{label 1|{{{l1|}}}}}}|{{!}}{{{label 1|{{{l1}}}}}}}}]] |<!--else:-->'''Error: [[Template:See also|Template must be given at least one article name]]'''
#REDIRECT [[ទំព័រគំរូ:មើលផងដែរ]]
}}{{#if:{{{2|}}}|{{#if:{{{3|}}}|, |&nbsp;and }} [[:{{{2}}}{{#if:{{{label 2|{{{l2|}}}}}}|{{!}}{{{label 2|{{{l2}}}}}}}}]]
}}{{#if:{{{3|}}}|{{#if:{{{4|}}}|, |,&nbsp;and }} [[:{{{3}}}{{#if:{{{label 3|{{{l3|}}}}}}|{{!}}{{{label 3|{{{l3}}}}}}}}]]
}}{{#if:{{{4|}}}|{{#if:{{{5|}}}|, |,&nbsp;and }} [[:{{{4}}}{{#if:{{{label 4|{{{l4|}}}}}}|{{!}}{{{label 4|{{{l4}}}}}}}}]]
}}{{#if:{{{5|}}}|{{#if:{{{6|}}}|, |,&nbsp;and }} [[:{{{5}}}{{#if:{{{label 5|{{{l5|}}}}}}|{{!}}{{{label 5|{{{l5}}}}}}}}]]
}}{{#if:{{{6|}}}|{{#if:{{{7|}}}|, |,&nbsp;and }} [[:{{{6}}}{{#if:{{{label 6|{{{l6|}}}}}}|{{!}}{{{label 6|{{{l6}}}}}}}}]]
}}{{#if:{{{7|}}}|{{#if:{{{8|}}}|, |,&nbsp;and }} [[:{{{7}}}{{#if:{{{label 7|{{{l7|}}}}}}|{{!}}{{{label 7|{{{l7}}}}}}}}]]
}}{{#if:{{{8|}}}|{{#if:{{{9|}}}|, |,&nbsp;and }} [[:{{{8}}}{{#if:{{{label 8|{{{l8|}}}}}}|{{!}}{{{label 8|{{{l8}}}}}}}}]]
}}{{#if:{{{9|}}}|{{#if:{{{10|}}}|, |,&nbsp;and }} [[:{{{9}}}{{#if:{{{label 9|{{{l9|}}}}}}|{{!}}{{{label 9|{{{l9}}}}}}}}]]
}}{{#if:{{{10|}}}|{{#if:{{{11|}}}|, |,&nbsp;and }} [[:{{{10}}}{{#if:{{{label 10|{{{l10|}}}}}}|{{!}}{{{label 10|{{{l10}}}}}}}}]]
}}{{#if:{{{11|}}}|{{#if:{{{12|}}}|, |,&nbsp;and }} [[:{{{11}}}{{#if:{{{label 11|{{{l11|}}}}}}|{{!}}{{{label 11|{{{l11}}}}}}}}]]
}}{{#if:{{{12|}}}|{{#if:{{{13|}}}|, |,&nbsp;and }} [[:{{{12}}}{{#if:{{{label 12|{{{l12|}}}}}}|{{!}}{{{label 12|{{{l12}}}}}}}}]]
}}{{#if:{{{13|}}}|{{#if:{{{14|}}}|, |,&nbsp;and }} [[:{{{13}}}{{#if:{{{label 13|{{{l13|}}}}}}|{{!}}{{{label 13|{{{l13}}}}}}}}]]
}}{{#if:{{{14|}}}|{{#if:{{{15|}}}|, |,&nbsp;and }} [[:{{{14}}}{{#if:{{{label 14|{{{l14|}}}}}}|{{!}}{{{label 14|{{{l14}}}}}}}}]]
}}{{#if:{{{15|}}}|,&nbsp;and [[:{{{15}}}{{#if:{{{label 15|{{{l15|}}} }}}|{{!}}{{{label 15|{{{l15|}}} }}} }}]]
}}{{#if:{{{16|}}}| &mdash; '''<br/>Error: [[Template:See also|Too many links specified (maximum is 15)]]'''
}}}}<noinclude>
{{documentation}}
</noinclude>
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ