ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ប្រវត្តិសាស្ត្រ"

Jump to navigation Jump to search
ប្រវត្តនៅ[[ទី្វបអីរ៉ុប]]ជើ្ពមជាមួយ[[ប្រទេសក្រិត]]។​Herodoto គឹជាអ្នកទីមួយដែលសរសេរប្រវត្ត។[[ទស្សនវិជ្ជា]]ប្ានកើតនៅទីនោះ។
 
=== ប្រវត្តិទ្វីបអាហ្រ្វីក ===
=== ប្រវត្តអាហ្រ្វុក ===
 
:[[ប្រវត្តិអាហ្រ្វីក]]
:[[ប្រវត្តអាហ្រ្វុក]]
 
ប្រវត្តនៅប្រវត្តិនៅ[[ទី្វបអាហ្រ្វុកទី្វបអាហ្រ្វីក]]ជើ្ពមជាមួយបានផ្តើមឡើងជាមួយ[[ប្រទេសអេហ្សីប]]។
 
== ប្រវត្តិអាមេរិកា ==
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ