ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ប្រវត្តិសាស្ត្រ"

Jump to navigation Jump to search
* [[អាស៊ីខាងជើង]]។
 
=== ប្រវត្តិទ្វីបអឺរ៉ុប ===
=== ប្រវត្តិអីរ៉ុប ===
:[[ប្រវត្តិទ្វីបអឺរ៉ុប]]
:[[ប្រវត្តិអីរ៉ុប]]
 
ប្រវត្តិនៅ[[ទី្វបអឺរ៉ុប]]បានចាប់ផ្តើមជាមួយ[[ប្រទេសក្រិក]]។​Herodoto គឹជាអ្នកទីមួយដែលចេះសរសេរប្រវត្តិ។[[ទស្សនវិជ្ជា]]ក៏បានចាប់កំណើតនៅទីនោះ។
ប្រវត្តនៅ[[ទី្វបអីរ៉ុប]]ជើ្ពមជាមួយ[[ប្រទេសក្រិត]]។​Herodoto គឹជាអ្នកទីមួយដែលសរសេរប្រវត្ត។[[ទស្សនវិជ្ជា]]ប្ានកើតនៅទីនោះ។
 
=== ប្រវត្តិទ្វីបអាហ្រ្វីក ===
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ