ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ផ្លាយ អាស់"

Jump to navigation Jump to search
 
===បេតុង​អាស្វាល់===
Asphalt concrete is a composite material consisting of an asphalt binder and mineral aggregate. Both Class F and Class C fly ash can typically be used as a mineral filler to fill the voids and provide contact points between larger aggregate particles in asphalt concrete mixes. This application is used in conjunction, or as a replacement for, other binders (such as Portland cement or hydrated lime). For use in asphalt pavement, the fly ash must meet mineral filler specifications outlined in [http://www.astm.org/cgi-bin/SoftCart.exe/DATABASE.CART/REDLINE_PAGES/D242.htm?L+mystore+ndfm2845 ASTM D242]. The hydrophobic nature of fly ash gives pavements better resistance to stripping. Fly ash has also been shown to increase the stiffness of the asphalt matrix, improving rutting resistance and increasing mix durability.<ref name="faffhe" /><ref name="Zimmer, 1970, Bituminous Filler" >{{Cite journal
| first = F. V. | last = Zimmer
| contribution = Fly Ash as a Bituminous Filler
| title = Proceedings of the Second Ash Utilization Symposium | year = 1970
| postscript = <!--None-->
}}</ref>
 
===ធរណី​ប៉ូលីមែរ===
កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ ផ្លាយអាស់ ត្រូវ​បាន​គេ​យក​មក​ប្រើ​ជា​គ្រឿងផ្សំ​មួយ​ក្នុង ធរណី​ប៉ូលីមែរ ដែល​នៅ​ទី​នោះ រ៉េអាក់ទីវីតេ​របស់​កំទេច​ផ្លាយ​អាស់​​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​ទៅ​ប្រើ​ជា​កាវ ដែល​អាច​ប្រៀប​បាន​នឹង​[[ស៊ីម៉ង់ត៍​ផតលែន​]] ជា​រូបខាង​ក្រៅ និង​លក្ខណៈ ប៉ុន្តែ​បាន​កាត់​បន្ថយ​នូវ​បរិមាណ​ឧស្ម័ន​ CO<sub>2</sub> ជា​ច្រើន​។<ref>{{Citation | last = Duxson | first = P. | last2 = Provis | first2 = J.L. | last3 = Lukey | first3 = G.C. | last4 = van Deventer | first4 = J.S.J. | title = The role of inorganic polymer technology in the development of 'Green concrete' | journal = Cement and Concrete Research | volume = 37 | issue = 12 | year = 2007 | pages = 1590–1597 | doi = 10.1016/j.cemconres.2007.08.018 }}</ref>
៥៥៣

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ