ព្រះពុទ្ធសាសនាហិនយាន/ថេរវាទ និងការបង្រៀន

From វិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឯកសារយោង[edit]

ឯកសារយោង http://www.urbandharma.org/sutta.html http://www.buddhanet.net/ebooks_s.htm