ភូមិចាក់ជ្រុំ

ពីវិគីភីឌា

ភូមិចាក់ជ្រូក ផ្លូវបំបែកជា៤ ជាប់ឃ្លោងទ្វារវត្តត្រពាំងត្រគៀតគង់វត្តត្រពាំងអង្គាបថ្នាក់ 200 ម៉ែត្រកញ្ជើងចាក់ជ្រុំបានកន្លះគីឡូដី