ភ្នំថ្មសេះ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ភ្នំថ្មសេះ មានកំពស់ ៩២ ម៉ែត្រ ។ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម អ្នកភូមិទម្ពរតែងតែឡើង បា្ររព្ធវិធីបុណ្យបាយផែ្អមនិងសម្ល ផែ្អមជារៀងរាល់ ឆាំ្ន ដើម្បីឧទ្ទិស ដល់អស់អ្នកសច្ចំបាំងបាត់ដែលរក្សា ពៃ្រភ្នំ ។