មហាឧបរាជ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

មហាឧបរាជ គឺជាតំណែងមួយដែលមានសិទ្ធិសម្រេចកិច្ចការក្នុងរាជការ