មាតរិកា

ពីវិគីភីឌា
​​មាតរិកា
(ព្រះទេពមាតា)
Ashta-Matrika.jpg
សាសនា ព្រហ្មញ្ញ សាសនា
ហិណ្ឌូសាសនា
និកាយត័នត្រៈ
សក្តិនិកាយ
ប្រភេទ ព្រះទេវី
ភាសាអង់គ្លេស Matrika
មាតរិកា(ព្រះទេពមាតា)
ទេវរូបព្រះម៉ែមាតរិកា ទេពធីតាទាំង៧ សិល្បៈឥណ្ឌា.
ទេវរូបព្រះម៉ែព្រះម៉ែមាតរិកា ទេពធីតាទាំង៧ សិល្បៈឥណ្ឌា.

មាតរិកា (អង់គ្លេស: goddess Matrikas ភាសាសំស្ក្រឹត: मातृका देवी ) គឺ ទេពធីតានៃ ព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា។ , ព្រះនាង គឺ ទេវតាទេពភេទស្ត្រីរក្សាកុមារ និងទារក.៕ ព្រះនាងគឺជា ទេវធីតារបស់សក្តិនិកាយ. , ទេពនិករ ទេពធីតាទាំង៧ គឺ Saptamatrika(s) និង Ashtamatrika(s).៚[១]

ព្រះនាម[កែប្រែ]

Saptamatrika(s)[កែប្រែ]

លេខរៀង រូបភាព ព្រះនាម ទេពជាយារបស់
០១ India, dekkan, brahmi, la dea madre, XIII sec.JPG ព្រះ​ម៉ែ​ព្រហ្មាណី ព្រះព្រហ្ម
០២ Vaishnavi OSM.jpg ​ព្រះម៉ែ វៃស្ណវី ព្រះនារាយណ៍
០៣ Mahesvari, xi secolo, da tirukkodikkaval, thanjavur district.jpg ព្រះម៉ែមហេស្វរី ព្រះឥសូរ
០៤ The Hindu Goddess Kaumari LACMA M.82.42.3 (1 of 6).jpg ​ព្រះម៉ែកោមារី ព្រះស្កន្ទ
០៥ Goddess on elephant, Crafts Museum, Delhi.jpg ព្រះម៉ែឥន្រ្ទរាណី ព្រះឥន្ទ
០៦ Birla Science Museum Hyderabad 080.jpg ព្រះម៉ែចាមុណទា ព្រះភៃរវៈ
០៧ Nepal, varahi, xiv secolo.jpg ព្រះម៉ែវរាហិ ព្រះវរាហៈ

Ashtamatrika(s)[កែប្រែ]

លេខរៀង រូបភាព ព្រះនាម ទេពជាយារបស់
០៨ Paathaala Pratyangira Devi.jpg ព្រះ​ម៉ែនរសិង្ហហិ ព្រះនរសិង្ហ

Though the first six are unanimously accepted by texts, the name and features of the seventh and eighth មាតរិកា are disputed. In Devi-Mahatmya,ព្រះម៉ែចាមុណទា is omitted after the Saptamatrika list,[២] while in sculpture in shrines ឬ caves and the រឿងមហាភារតយុទ្ធ​ , ព្រះ​ម៉ែនរសិង្ហហិ is omitted. The Varaha Purana names ព្រះ​ម៉ែយមីសក្តិរបស់ព្រះ​យម, as the seventh and Yogishwari as the eighth Matrika, created by flames emerging from Shiva's mouth.[៣] In Nepal, the eighth Matrika is called មហាលក្ម្សីព្រះម៉ែលក្ម្សី is added omitting ព្រះ​ម៉ែនរសិង្ហហិ . In lists of nine Matrikas, Devi-Purana mentions ព្រះគណេសានីសក្តិរបស់ព្រះគណេស, characterized by her elephant head and ability to remove obstacles like ព្រះគណេស and Mahabhairavi omitting ព្រះ​ម៉ែនរសិង្ហហិ. The Female power សក្តិ called as Kalyani devi of the god Matsya the first and fish អវតារ របស់ព្រះវិស្ណុ is also included sometimes in central India. Devi Bhagvata Purana mentions 2 other មាតរិកា ព្រះម៉ែវារុណី (សក្តិរបស់ព្រះវិរុណ) , ព្រះ​ម៉ែកុវេរី (សក្តិរបស់ព្រះកុវេរៈ) and Narayani , (សក្តិរបស់Narayana).[៤]

រូបភាពទេវរូបព្រះម៉ែមាតរិកា[កែប្រែ]

កំណត់[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]