មេដ្យាទ័រ

ដោយវិគីភីឌា

មេដ្យាទ័រ ជាបន្ទាត់ដែលចែក​អង្កត់មួយជា២ផ្នែកមានប្រវែងស្មើៗគ្នា ហើយកែងទៅនឹងអង្កត់នោះ។