ម៉ាក់ ទឺសាញ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ម៉ាក់ ទឺសាញ (Vietnamese: Mạc Tử Sanh ចិន: 鄚子泩 ១៧៦៩-១៧៨៨) គឺ​ជាអភិបាលខេត្តពាមពីគ.ស. ១៧៨៤ ដល់ គ.ស. ១៧៨៨