ម៉ាក់ ទឺសាញ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ម៉ាក់ ទឺសាញ (វៀតណាម ៖ [Mạc Tử Sanh] error: {{lang}}: text has italic markup (help) ចិន ៖ [鄚子泩] error: {{lang}}: text has italic markup (help) ១៧៦៩-១៧៨៨) គឺ​ជាអភិបាលខេត្តពាមពីគ.ស. ១៧៨៤ ដល់ គ.ស. ១៧៨៨