ម៉ាក់ ទឺសាញ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ម៉ាក់ ទឺសាញ (វៀតណាមMạc Tử Sanh ចិន鄚子泩 ១៧៦៩-១៧៨៨) គឺ​ជាអភិបាលខេត្តពាមពីគ.ស. ១៧៨៤ ដល់ គ.ស. ១៧៨៨