រង្វាស់រង្វាល់របស់ខ្មែរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រង្វាស់ចំណុះ[កែប្រែ]

រង្វាស់រង្វាល់​របស់​ខ្មែរ (ស្រាវជ្រាវ និង​រៀបរៀងដោយ រ័ត្នន៍ សេនា)

កន្តាំង = ២កូនល្អី

តៅ = ២កន្តាំង

១តៅស្រូវ = ១០ ទៅ ១២គីឡូក្រាម

១តៅអង្ករ = ១៥គីឡូក្រាម

ថាំង = ២តៅ

រង្វាស់ប្រវែង[កែប្រែ]

ធ្នាប់ = ១ទទឹង​ម្រាម​ដៃ

ចំអាម = ១២ធ្នាប់

ហត្ថ = ២ចំអាម ឬ កន្លះលូក

ព្យាម = ៤ហត្ថ (ប្រវែង១កាងដៃ)

គក់ = ប្រវែងពីកែងដៃ​ដល់​ចុង​ម្រាមដែល​ក្ដាប់

សិន = ២០ព្យាម

គាវុត = ១០០សិន (២០០០ព្យាម)

យោជន៍ = ៤០០សិន (១៦គ.ម)

រង្វាស់ទម្ងន់[កែប្រែ]

ហ៊ុន = ១០លី

ជី = ១០ហ៊ុន

ដំឡឹង = ១០ជី

នាឡិ = ១៦ដំឡឹង (៦០០ក្រាម)

ចុង = ៥០នាឡិ (៣០គ.ក្រ)

ហាប = ២ចុង (៦០គ.ក្រ)

រង្វាស់សម្រាប់រាប់​ផ្លែឈើ[កែប្រែ]

គូ = ២ផ្លែ

ដំប = ៤ផ្លែ

ផ្លូន = ១០ដំប = ៤០ផ្លែ

ស្លិក = ១០ផ្លូន = ៤០០ផ្លែ