រញ្ជួយផែនដី

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Global earthquake epicenters, 1963–1998
Global plate tectonic movement

រញ្ជួយផែនដី គឺជាបាតុភូតធម្មជាតិដែលបណ្តាលមកពី a sudden release of energy in the Earth's crust that creates seismic waves. The seismicity, seismism or seismic activity of an area refers to the frequency, type and size of earthquakes experienced over a period of time.


See also[កែប្រែ]

References[កែប្រែ]

General references[កែប្រែ]

  • Deborah R. Coen. The Earthquake Observers: Disaster Science From Lisbon to Richter (University of Chicago Press; 2012) 348 pages; explores both scientific and popular coverage
  • Donald Hyndman, David Hyndman (2009). "Chapter 3: Earthquakes and their causes". Natural Hazards and Disasters (2nd ed.). Brooks/Cole: Cengage Learning. ISBN 0-495-31667-9.

External links[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Geotechnical engineering