រាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រាជធានៃប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារ÷

អាណាចក្រភ្នំ រឺ ហ្វូណន ពីឆ្នាំ ៦៥ ដល់ ៥៥០[កែប្រែ]

នៅសម័យនគរ រឺ អាណចក្រភ្នំ មានរាជធានីដូចជា÷

ដែលមានព្រះរាជគ្រងរាជ្យគឺ÷

អាណាចក្រចេនឡា ពីឆ្នាំ ៥៥០ ដល់ ៨០២[កែប្រែ]

អាណាចក្រចេនឡាមាន÷

ចេនឡាដីគោក[កែប្រែ]

ចេនឡាទឹកលិច(ចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ ៧១៦ - ៨០២)[កែប្រែ]

អាណាចក្រអង្គរ ពីឆ្នាំ ៨០២ ដល់ ១៤៣១[កែប្រែ]

សម័យមុនអង្គរ(៨០២ - ៩៤៤)[កែប្រែ]

សម័យអង្គរ(៩៤៤ - ១៧៧៧)[កែប្រែ]

សម័យក្រោយអង្គរ[កែប្រែ]

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី១ ពីឆ្នាំ ១៤៣១ ដល់ ១៨៦៣[កែប្រែ]

សម័យចតុមុខ ពីឆ្នាំ ១៤៣១ ដល់ ១៥២៥[កែប្រែ]

ព្រះរាជាព្រះនាម រាជធានី ឆ្នាំសោយរាជ្យ
ស្រីសុរិយោពណ៌ទី២ រឺ ពញ៉ាយ៉ាត ចតុមុខ 1431 – 1463
នារាយណ៍រាជាទី១ រឺ នរាយណ៍រាមាធិបតី ចតុមុខ 1463 – 1469
ស្រីរាជា រឺ រាជានរាយណ៍រាមាធិបតី ចតុមុខ 1469 – 1475
ព្រះបាទស្រីសុរយោទ័យទី២ ចតុមុខ 1472 – 1475
ធម្មរាជាទី១ ចតុមុខ 1476 – 1504
ឝ្រីឝៅគន្ធបទ រឺ ស្រីសន្ធរ រឺ ដាំខាត់សុគន្ធរ ស្រីសន្ធរ និង ចតុមុខ 1504 – 1512

ជម្លោះខ្មែរ និង ខ្មែររវាងព្រះបាទចន្ទរាជា ជាមួយ ស្ដេចកននៅឆ្នាំ 1516–1525

សម័យលង្វែក ពីឆ្នាំ ១៥២៥ ដល់ ១៥៩៣[កែប្រែ]

ព្រះនាមព្រះរាជា រាជធានី ឆ្នាំឡើងសោយរាជ្យ
ស្រីជេដ្ឋា រឺ ស្ដេចកន រាជធានីលង្វែក 1512 – 1521
ចន្ទរាជា រឺ អង្គចន្ទទី១ រឺ ពញ៉ាចន្ទ 1516 – 1566
បរមរាជាទី៣ Satha Mahindharaja 1566 – 1576
បរនរាជាទី៤ រឺ ជ័យជេដ្ឋាទី១ 1576 – 1594
បរមរាជាទី៥ រឺ ពញ៉ាតន់ ១៥៨៤-១៥៩៤

សម័យស្រីសន្ធរ រឺ ស្រីសឈរ ពីឆ្នាំ ១៥៩៤ ១៦២០[កែប្រែ]

ព្រះនាមសម្រាប់រាជ្យ ព្រះនាមផ្ទាល់ រជ្ជកាល ព្រះបិតា និង មាតា
១១៥. រាមាធិបតីទី១ ព្រះរាមជើងព្រៃ ១៥៩៤-១៥៩៦
១១៦. ពញានូ (រាមាធិបតីទី២) ១៥៩៦-១៥៩៧
១១៤. បរមរាជាទី៥ (រាជ្យទី២) ចៅពញាតន់ ១៥៩៧-១៥៩៩
១១៧. បរមរាជាទី៦ ចៅពញាអន ១៥៩៩-១៦០០
១១៨. កែវហ៊្វាទី១ ចៅពញាញោម ១៦០០-១៦០២
១១៩. បរមរាជាទី៧ ស្រីសុរិយោពណ៌៤ ១៦០២-១៦១៩

សម័យឧដ្ដុង្គ ពីឆ្នាំ ១៦២០ ដល់ ១៨៦៣[កែប្រែ]

ព្រះនាមសម្រាប់រាជ្យ ព្រះនាមផ្ទាល់ រជ្ជកាល ព្រះបិតា និង មាតា
១២០. ជ័យជេដ្ឋាទី២ ជ័យជេដ្ឋា ១៦១៩-១៦២៧
១២១. ឧទ័យរាជាទី១ ឧទ័យ ១៦២៧-១៦៤២
១២២. ធម្មរាជាទី២ រឺ រាជសំភារ ពញាតូ ១៦២៧-១៦៣២
១២៣. អង្គទងរាជា ពញានូរ ១៦៣២-១៦៤០
១២៤. បទុមរាជាទី១ អង្គនន់ទី១ ១៦៤០-១៦៤២
១២៥. រាមាធិបតីទី២ ពញាចន្ទ រឺ អង្គចន្ទទី២ ១៦៤២-១៦៥៨
១២៦. បរមរាជាទី៨ អង្គសូរទី១ ១៦៥៩-១៦៧២
១២៧. រាមាធិបតីទី៣ អង្គតន់ទី១ ១៦៦៤-១៦៧៤
១២៨. បទុមរាជាទី២ ស្រីជ័យជេដ្ឋទី១ ១៦៧២-១៦៧៣
១២៩. កែវហ៊្វាទី២ អង្គជីទី១ ១៦៧៣-១៦៧៧
១៣០. បទុមរាជាទី៣ អង្គនន់ទី២ ១៦៧៤-១៦៩១
១៣១. ជ័យជេដ្ឋាទី៣ (រាជ្យទី១) អង្គសូរទី២ ១៦៧៧-១៦៩៥
១៣២. អ្នកម្នាងទៃ ទៃ ១៦៨៨ (៣ខែ)
១៣៣. រាមាធិបតីទី៤ អង្គយ៉ង ១៦៩៥-១៦៩៦
១៣១. ជ័យជេដ្ឋាទី៣ (រាជ្យទី២) អង្គសូរទី២ ១៦៩៦-១៧០០
១៣៤. កែវហ៊្វាទី៣ (រាជ្យទី១) អង្គឥមទី១ ១៧០០-១៧០១
១៣១. ជ័យជេដ្ឋាទី៣ (រាជ្យទី៣) អង្គសូរទី២ ១៧០១-១៧០២
១៣៥. ធម្មរាជាទី៣ (រាជ្យទី១) ជ័យជេដ្ឋាទី៤ ១៧០២-១៧០៤
១៣១. ជ័យជេដ្ឋាទី៣ (រាជ្យទី៤) អង្គសូរទី២ ១៧០៤-១៧០៧
១៣៥. ធម្មរាជាទី៣ (រាជ្យទី២) ជ័យជេដ្ឋាទី៤ ១៧០៧-១៧១៤
១៣៤. កែវហ៊្វាទី៣ (រាជ្យទី២) អង្គឥមទី១ ១៧១៤-១៧២២
១៣៦. សត្ថាទី២ (រាជ្យទី១) អង្គជីទី២ ១៧២២-១៧២៩
១៣៤. កែវហ៊្វាទី៣ (រាជ្យទី៣) អង្គឥមទី១ ១៧២៩ (៧ខែ)
១៣៦. បរមរាជាទី១០ (រាជ្យទី២) អង្គជីទី២ ១៧២៩-១៧៣៨
១៣៥. ធម្មរាជាទី៣ (រាជ្យទី៣) ជ័យជេដ្ឋាទី៤ ១៧៣៨-១៧៤៧
១៣៧. ស្រីធម្មរាជា អង្គឥមទី២ ១៧៤៧-១៧៤៨
១៣៨. រាមាធិបតីទី៥ (រាជ្យទី១) អង្គទង ១៧៤៨-១៧៤៩
១៣៩. ស្រីជ័យជេដ្ឋទី២ អង្គស្ងួន ១៧៤៩-១៧៥៥
១៣៨. រាមាធិបតីទី៥ (រាជ្យទី២) អង្គទង ១៧៥៦-១៧៥៧
១៤០. នារាយណ៍រាជាទី២ ឧទ័យរាជាទី២ រឺ អង្គតន់ទី២ ១៧៥៨-១៧៧៥
១៤១. រាមាធិបតីទី៦ អង្គនន់ទី៣ ១៧៧៥-១៧៧៩
១៤២. នារាយណ៍រាជាទី៣ អង្គអេង ១៧៧៩-១៧៩៦
អន្តររជ្ជកាល: ១៧៩៦-១៨០៥
ចៅហ៊្វាប៉ុក ១៧៩៦-១៨០៥
១៤៣. ឧទ័យរាជាទី៣ អង្គចន្ទទី៣ រឺ ឧទ័យរាជា ១៨០៦-១៨៣៤
១៤៤. អង្គម៉ី អង្គម៉ី ១៨៣៤-១៨៤៧
១៤៥. ហរិរក្សរាមាឥស្សរាធិបតី អង្គឌួង ១៨៤៨-១៨៦០

សម័យអាណានិគមនិយមបារាំង ពីឆ្នាំ ១៨៦០ ដល់ ១៩៥៣[កែប្រែ]

សម័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី២ ពីឆ្នាំ ១៩៥៣ ដល់ ១៩៧០[កែប្រែ]

សម័យសាធារណរដ្ឋ ពីឆ្នាំ ១៩៧០ ដល់ ១៩៧៥[កែប្រែ]

របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ពីឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ ១៩៧៩[កែប្រែ]

សម័យរដ្ឋកម្ពុជា ពីឆ្នាំ ១៩៧៩ ដល់ ១៩៩៣[កែប្រែ]

សម័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ពីឆ្នាំ ១៩៩៣ ដល់ បច្ចុប្បន្ន[កែប្រែ]