លិទ្ធិកុម្មុយនិស្ត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ជាលិទ្ធិមួយដែលប្រកាន់របបផ្ដាច់ការហើយគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលឬបក្សណាមួយ។