វររាជបិតា

ពីវិគីភីឌា

កម្ពុជា កើតមកពីរអង្អរណាបានមានឈ្មោះថាកម្ពជារហូតមក។