វិគីភីឌា:ប្ដូរទីតាំង តំណភ្ជាប់ កែប្រែ នៃ ផ្នែក នីមួយៗ ក្នុង ទំព័រ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្ដូរទីតាំង​តំណភ្ជាប់កែប្រែនៃផ្នែកនីមួយៗក្នុងទំព័រមកជាប់នឹងចំណងជើងរង អ្នកត្រូវចូលទៅក្នុងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក ចុចថេប គ្រឿងបន្ទាប់បន្សំ រូចជ្រើសរើសយក ប្ដូរទីតាំងតំណភ្ជាប់[កែប្រែ]នៃផ្នែកនីមួយៗក្នុងទំព័រមកខាងស្ដាំជាប់នឹងចំណងជើងរងនៃទំព័រ។ សូមមើលរូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម៖

កណ្ដាល