វិគីភីឌា:វិគីគម្រោង សាកលវិទ្យាល័យ/ទំព័រគំរូ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Graduation hat.svg   WikiProject Universities
ទំព័រចម្បងៗ
Main project ការពិភាក្សា
អ្នកចូលរួម ការពិភាក្សា
  Participants category ការពិភាក្សា
Project category ការពិភាក្សា
Portal ការពិភាក្សា
ប្រអប់ព៍ត៌មាន ការពិភាក្សា
Manual of style
Article guidelines ការពិភាក្សា
ទំព័រគំរូ ការពិភាក្សា
  University stubs ការពិភាក្សា
Departments
Assessment ការពិភាក្សា
Collaboration of the Month ការពិភាក្សា
Outreach ការពិភាក្សា
Articles
List of articles ការពិភាក្សា
Accomplishments ការពិភាក្សា
Articles for Deletion ការពិភាក្សា
  Archive ការពិភាក្សា
Clean-up List ការពិភាក្សា
Task Forces
Student Affairs ការពិភាក្សា
Statistics
{{:en:Wikipedia:Version 1.0 Editorial Team/Universities articles by quality statistics}}
Things To Do
វិគីភីឌា:វិគីគម្រោង សាកលវិទ្យាល័យ/to do
ផ្លូវកាត់:
WP:UNI/TEMP

វិគីគម្រោង សាកលវិទ្យាល័យ utilizes many templates for use in general operations, listed by category below:

ទំព័រគំរូ ប្រអប់ព័ត៌មាន[កែប្រែ]

This is a list of "university" infobox templates currently in use.

អត្ថបទខ្លី[កែប្រែ]

The main stub for university articles is: {{university-stub}}.

Please categorise these articles by using these more specific stubs when appropriate.

តាមតំបន់ភូមិសាស្ត្រ៖

តាមប្រភេទ៖

Cleanup[កែប្រែ]

The {{cleanup-university}} template can be used for university or college articles requiring cleanup:

Project Banners[កែប្រែ]

General Project Banner[កែប្រែ]

WikiProject សាកលវិទ្យាល័យ (Rated NA-class)
WikiProject iconpageនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការអង្កេតតាមដាននៃWikiProject សាកលវិទ្យាល័យ, ជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាមួយដើម្បីបន្សើរ​ដោយក្ដោបលើuniversities and collegesលើវិគីភីឌា ។ បើសិនជាអ្នកចង់ចូលរួម សូមទស្សនាទំព័រគម្រោងនេះ ដែលជាកន្លែងដែលអ្នកចូលរួមការពិភាក្សាបាន និងសូមមើលបញ្ជីមួយនៃកិច្ចការបើកចំហមួយចំនួន ។
 NA  pageនេះ មិនទាន់បានស្នើសុំកម្រិតគុណភាព លើទំហំគុណភាពរបស់គម្រោងទេ ។
 

To ensure that any university-related articles are included in the WikiProject's efforts, please tag the related articles' talk pages with {{WikiProject Universities}}.

You can also use the assessment scale to assign an article a rating. For example, use {{WikiProject Universities|class=B}} to rate an article as a B-Class university article.

Collaboration of the Month Banner[កែប្រែ]

The current University Collaborations of the Month are
Ohio State University
&
Princess Nora bint Abdul Rahman University
WPUNICOTF.png

Every month two B-, C- or Start-Class higher education-related articles are chosen for you to improve. Be bold!
This COTM is organized by WikiProject Universities. (vote for future collaborations or see past collaborations)
This collaboration is effective: May 20, 2011 — June 20, 2011 until someone updates it.
Pick the next WikiProject Universities COTM!

  • {{UniversitiesCOTM}} puts the COTM announcement as shown at the top of this page.

{{WikiProject Universities}} includes the ability to denote an article as being a nominated, current, or past COTM. Add the following syntax to the article's {{WikiProject Universities}} template on its talk page:

  • Nominated COTM: {{WikiProject Universities|collaboration-nom=yes}}
  • Current COTM: {{WikiProject Universities|collaboration-now=yes}}
  • Past COTM: {{WikiProject Universities|collaboration-past=[[October 4]]-[[October 18]], [[2007]].}}

Other banners[កែប្រែ]

University articles tagged with {{WPSchools}} and/or {{WikiProject Education}} should instead be tagged with {{WikiProject Universities}}.

Once an article has been tagged with {{WikiProject Universities}}, there is no need to tag it with either {{WPSchools}} or {{WikiProject Education}}.

ប្រអប់អ្នកប្រើប្រាស់ (Userbox)[កែប្រែ]

Participants in the project can use ទំព័រគំរូ:Tu to add the userbox below to their user page.

អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/WPUNI


Barnstar[កែប្រែ]

You may award the University Barnstar to those you feel have done superb work in the realm of college and university articles. Please remember to sign your barnstars. Use the template here: {{University Barnstar}}

ទំព័រគំរូ:University Barnstar