វិគីភីឌា:សំណួរ/ស្វែងរក កន្លែង សួរ សំណួរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

គួរតែសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិនៅទីណា?

លោកអ្នកអាចស្វែងរកចម្លើយទៅនឹងសំណួរជាច្រើននៅកន្លែងដូចខាងក្រោមនេះ៖

ស្វែងរកព័ត៌មាន

របៀបប្រើប្រាស់វិគីភីឌា

  • FAQ — (Frequently Asked Questions) សំណួរដែលជារឿយៗអំព័វិគីភីឌា
  • ជំនួយ:មាតិកា — ព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់វិគីភីឌា

សួរសំណួរ ឬបញ្ចេញមតិយោបល់

IRC — ជំនួយចំពោះការជជែកដោយប្រើ IRC-Chat