វិគីភីឌា:អ្នកបង្កើតគណនី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ផ្លូវកាត់s:
WP:ACCRIGHTS
WP:ACCPERM
WP:ACCP
Wikipedia Accountcreators.png

The Account creator user right alleviates restrictions in relation to creating new accounts. The account creator permission removes the limit on the number of accounts that can be created in a 24 hour period (currently 6), and allows users to create accounts that have similar usernames to pre-existing accounts as the 'override-antispoof' permission allows them to override 'anti-spoof' checks on account creation. The account creators are able to create accounts with names blocked by the title blacklist as they have the 'tboverride' permission, which also allows them to edit editnotices. The permission is granted to users who are active in the request-an-account process, and can be requested at វិគីភីឌា:Requests for permissions/Account creator. Administrators automatically inherit all the individual user rights of this user group.

See also[កែប្រែ]