វិសមភាពបាររ៉ូ

ពីវិគីភីឌា

ក្នុងធរណីមាត្រ វិសមភាពបាររ៉ូ(Barrow's inequality)រៀបរាប់ដូចតទៅ : តាង ជាចំនុចមួយនៅក្នុងត្រីកោណ និង ជាចំនុចដែលបន្ទាត់ពុះនៃមុំ និង កាត់ជ្រុង និង រៀងគ្នា។ នោះ