វិសមភាព យិនសិន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នៅក្នងគណិតវិទ្យា វិសមភាព យិនសិន (Jensin's inequality) ត្រូវបានយកឈ្មោះបន្ទាប់ពីឈ្មោះរបស់លោក យូហាន យិនសិន (Juhan Jensen)។ វិសមភាពនេះនិយាយទាក់ទងទៅភាពប៉ោងនិងភាពផតនៃអនុគមន៍ ហើយវិសមភាពត្រូវបានស្រាយបញ្ជាក់ដោយលោក យិនសិន នៅឆ្នាំ 1906 ដែលលោកបានអោយនូវលក្ខណៈទូទៅរបស់វា។ វិសមភាពនេះបានចែងដូចខាងក្រោមៈ

  • ចំពោះអនុគមន៍ ជាអនុគមន៍ប៉ោងលើចន្លោះ និងចំពោះ គេបានៈ


  • ចំពោះអនុគមន៍ ជាអនុគមន៍ផតលើចន្លោះ និងចំពោះ គេបានៈ

វិមសភាពនេះត្រូវបានអោយក្រោមទំរង់ទូទៅដូចខាងក្រោមៈ

  • ចំពោះអនុគមន៍ ជាអនុគមន៍ប៉ោងលើចន្លោះ និងចំពោះ និងចំពោះ គេបានៈ

  • ចំពោះអនុគមន៍ ជាអនុគមន៍ផតលើចន្លោះ និងចំពោះ និងចំពោះ គេបានៈ


ឬក៏គេអាចសរសេរនូវរាងមួយទៀតគឺៈ

  • ចំពោះអនុគមន៍ ជាអនុគមន៍ប៉ោងលើចន្លោះ និងចំពោះ និងចំពោះ គេបានៈ

  • ចំពោះអនុគមន៍ ជាអនុគមន៍ផតលើចន្លោះ និងចំពោះ និងចំពោះ គេបានៈ

  • ចំណាំៈ