វិសមភាព វេតស្សឹនបុក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នៅក្នុងគណិតវិទ្យា វិសមភាពវេតស្សឹនបុក(Weitzenböck's inequality)និយាយចំពោះជ្រុង, , និង​ផ្ទៃ នៃត្រីកោណមួយ។​ វិសមភាពសំដែងដោយ​៖

សមភាពកើតឡើងលុះត្រាតែ ត្រីកោណជាត្រីកោណសម័ង្ស​

សំរាយបញ្ជាក់[កែប្រែ]

សំរាយបញ្ជាក់នៃវិសមភាពនេះ គឺត្រូវបានដាក់ជាសំនួរនៅក្នុងគណិតវិទ្យាអូឡាំព្យាឆ្នាំ១៩៦១។ លទ្ធផលគឺមិនពិបាកណាស់ណាទេ ដោយប្រើរូបមន្តហេរុងចំពោះផ្ទៃនៃត្រីកោណមួយ។

វិធីសាស្រ្តទី១[កែប្រែ]

លទ្ធផលទទួលបានដោយគ្រាន់តែបំពាក់ឫសការេលើអង្គទាំង២ ។ ចំពោះវិសមភាពទី១ យើងឃើញថា សមភាពកើតឡើងនៅពេលដែល ហើយត្រីកោណជាត្រីកោណសម័ង្ស

វិធីសាស្រ្តទី២[កែប្រែ]

សមភាពកើតឡើងនៅពេលដែល a = b = c ហើយត្រីកោណជាត្រីកោណសម័ង្ស