សន្តិសុខសង្គម

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

(Social Security) : រួមបញ្ចូលវិធានការទាំងអស់ដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ ទោះជាសាច់ប្រាក់ ឬសម្ភារៈ ដើម្បីទទួលបានការគាំពារសង្គម ។