សហសវត្ស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សហសវត្សគឺមានរយះពេល ១០០០ឆ្នាំ។
ការចាប់រាប់សហសវត្សគឺ÷

  • សហសវត្សទី១ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី១ ដល់ ឆ្នាំទី១០០០
  • សហសវត្សទី២ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី១០០១ ដល់ ឆ្នាំទី២០០០
  • សហសវត្សទី៣ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី២០០១ ដល់ ឆ្នាំទី៣០០០
  • សហសវត្សទី៤ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៣០០១ ដល់ ឆ្នាំទី៤០០០
  • សហសវត្សទី៥ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៤០០១ ដល់ ឆ្នាំទី៥០០០
  • សហសវត្សទី៦ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៥០០១ ដល់ ឆ្នាំទី៦០០០
  • សហសវត្សទី៧ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៦០០១ ដល់ ឆ្នាំទី៧០០០
  • សហសវត្សទី៨ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៧០០១ ដល់ ឆ្នាំទី៨០០០
  • សហសវត្សទី៩ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៨០០១ ដល់ ឆ្នាំទី៩០០០
  • សហសវត្សទី១០ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៩០០១ ដល់ ឆ្នាំទី១០០០០