សិទ្ធ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សិទ្ធ គឺជាអ្វីៗដែលមានចែងក្នុងច្បាប់។