សិទ្ធ

ពីវិគីភីឌា

សិទ្ធ គឺជាអ្វីៗដែលមានចែងក្នុងច្បាប់។