សុខ ពិសី

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
សុខ ពិសី
Sok pisey.jpg
ពត៌មានសំខាន់ៗ
ឈ្មោះពីកំនើតសុខ ពិសី
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត19 ធ្នូ 1990
ទីកន្លែងកំនើតក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល
ប្រភេទឈាមO
សញ្ជាតិព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កម្ពុជា
ប្រភេទតន្ត្រីចម្រៀងសម័យ
វិជ្ជាជីវៈអ្នកចម្រៀង
ឆ្នាំប្រកបវិជ្ជាជីវៈ2004 - បច្ចុប្បន្ន
ផលិតកម្មផលិតកម្មសាន់ដេ