សុវណ្ណភូមិ

ពីវិគីភីឌា

សុវណ្ណភូមិ គឺចង់សម្តៅដល់ប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ី ហើយពាក់កណ្តាលប្រាំពាន់ឆ្នាំនឹងមានអ្នកមកបំភ្លឺឡើងវិញ